https://www.offentligfinansiering.se/

Etableringsstöd via Swedpartnership

Tack vare Swedpartnership får små och medelstora svenska företag en unik möjlighet att starta upp företagssamarbeten i tillväxtländer där Swedfund är verksamma.

Mellan 2009 och december 2016 har vi godkänt 196 etableringar och affärssamarbeten. Vårt stöd bidrar till att små och medelstora svenska företag kan sätta av de resurser som krävs för att lägga en stabil grund för långsiktiga samarbeten med lokala partners.

Vi erbjuder finansiering av kunskapsöverföring, maskiner och utrustning. Och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter av att investera i länder där fattigdom, konflikt och korruption är en del av vardagen. Det är en spännande utmaning, som kräver tid och tålamod.

Är Swedpartnership rätt för ditt företag?

Innan du skickar in en ansökan om stöd rekommenderar vi dig att ta en personlig kontakt med någon av Swedpartnerships kontaktpersoner.
Ring 08 - 725 94 00

Staffan Ahl
Director
Swedpartnership
staffan.ahl @ swedfund.se
Nils Marcks v Würtemberg
Senior Loan Manager
Swedpartnership
nils.mvw @ swedfund.se

Vem kan söka?

Det övergripande syftet med stödet är att bidra till framväxten av uthålliga, lönsamma och produktiva små och medelstora företag i de länder där Swedfund verkar. 

 Swedpartnerships erbjudande riktar sig till svenska små och medelstora företag med avsikt att etablera verksamhet i ett utvecklingsland i Afrika, Asien och Latinamerika. 

 Projektet ska bygga på ett långsiktigt kommersiellt samarbete mellan ett svenskt företag och ett samarbetsföretag i landet där projektet ska genomföras. 

 Projektet ska vara affärsmässigt, dvs. ha goda förutsättningar att bli ekonomiskt lönsamt 

 Projektet ska innehålla väsentliga moment av kunskapsöverföring från det svenska företaget till samarbetsföretaget. 

 Bedömningen av det svenska företagets förutsättningar och de resurser som planeras sättas av för att genomföra projektet kommer att vara central i samband med utvärderingen av ansökningar. Det sökande svenska företaget ska ha tillräckliga finansiella och personella resurser för att framgångsrikt kunna genomföra projektet i den miljö det ska verka. Företaget ska ha en balansomslutning och ett eget kapital som står i rimlig relation till projektstorleken. En tumregel är att företagets egna kapital åtminstone bör vara två till tre gånger så stort som den egna insatsen i projektet. En bedömning kommer även att göras av de personella resurser företaget avser sätta av för projektets genomförande. 

 Ett och samma svenska företag beviljas normalt inte stöd mer än en gång per land och stöd beviljas heller inte för mer än ett projekt i taget. 

 Samarbetet mellan det svenska och det lokala företaget ska avse ett nystartat samarbete eller att samarbetet mellan företagen går in i en ny form, till exempel genom att det svenska företaget, från att tidigare endast ha haft lokal försäljning, startar upp en egen tillverkning i landet. Ett affärssamarbete bör heller inte ha pågått längre än ca 24 månader.

Kriterier - Ansökande svenskt företag 

Det svenska företaget ska vara ett aktiebolag och ha: 

 mellan 5 och 249 anställda, 

 en årlig omsättning på högst 50 miljoner euro och/eller, 

 en balansomslutning på högst 43 miljoner euro.

Läs mer här i faktablad om kriterier

Länder

Swedpartnership erbjuder möjligheten att ansöka om finansiellt stöd till svenska små och medelstora företag som etablerar verksamhet i utvecklingsländer i Afrika, Asien, Latinamerika eller Östeuropa. De tre första kolumnerna på DAC-listan är aktuella för Swedpartnerships verksamhet. Swedpartnership får även investera i övre medelinkomstländer (den fjärde kolumnen) i de fall då Sverige bedriver bilateralt utvecklings-samarbete med dessa. Se DAC-listan här.

Stödets storlek

Stöd ges i form av ett avskrivningslån på minst 200 000 kr och högst ca 1,8 miljoner kr (stödet får inte överstiga 200 000 euro) per ansökan och projekt. Stöd kan ges för två aktiviteter:

Kompetensöverföring 

Investeringar i utrustning och maskiner


Ansökan

Blanketter och anvisningar för att ansöka om hittar finns här. 

Ansökningshandlingar samt övriga villkor och anvisningar framgår i dokumentet här. 

 Huvudblanketten "Ansökan om stöd" är avsedd för faktauppgifter om det svenska företaget och samarbetspartnern. Blanketten omfattar även projektets investerings- och finansieringsplan i sammandrag samt en förteckning över den information det sökande svenska företaget bifogar i samband med en ansökan.

Alla bilagor hittar du under Etableringsstöd

 Bilaga 1, "Projektplan" och bilaga 2, "Plan för kompetensöverföring" är de dokument ni förväntas lägga mest tid på. I projektplanen ska det svenska företagets och samarbetsföretagets verksamhet samt den affärsverksamhet samarbetet avser beskrivas. I planen ska även en beskrivning göras av det projekt ansökan om stöd baseras på. Projektbeskrivningen ska utgå från de behov eller problem projektet förväntas vara en lösning på. I projektplanen ska även det förväntade resultatet av projektet och dess effekt på affärssamarbetet framöver beskrivas. I bilaga 2, "Plan för kompetensöverföring" ska projektets utbildningsaktiviteter redogöras för. 

Bilaga 3, "Investering i utrustning"

Bilaga 4, "Prognos resultatrakning samarbetsforetaget"

Bilaga 5, "Miljo och socialt ansvarstagande"

Hit skickar du din ansökan 

Innan du skickar in din ansökan rekommenderar Swedfund dig att tar en personlig kontakt med någon av Swedpartnerships kontaktpersoner på telefon 08 - 725 98 85. Efter avstämning med en kontaktperson skickas ansökan till Swedfund, dels med reguljär post, dels i elektroniskt format (e-post), på adresserna nedan: Swedfund Box 3286, 10365 Stockholm och info@swedpartnership.se


https://www.offentligfinansiering.se/