https://www.offentligfinansiering.se/

    Sveriges största nationella institutioner och erbjudanden                         -på ett och samma ställe Almi kompletterar marknaden genom att erbjuda riskvilliga lån när ingen annan gör det. Almis roll att är ta lite större risk. Bärkraften i idén och företagets framtidspotential har större betydelse än de reala tillgångarna. Kreditgivning sker ofta i samverkan med andra kreditgivare och bankerna är en viktig samarbetspartner.

Läs mer om Almi Företagspartner erbjudande här

Bolagen ska ha förmåga att konkurrera såväl nationellt som internationellt och det måste finnas ett tydligt kundbehov. Almi Invest letar efter drivna entreprenörer och team med förmåga att bygga framgångsrika tillväxtbolag.

Läs mer om Almi Invests erbjudande här

Energimyndigheten deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Energimyndigheten tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.

Läs mer om Energimyndighetens erbjudande här


EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör EKN genom att försäkra exportföretag och banker mot risken att inte få betalt, så att de kan genomföra fler säkra exportaffärer.

Läs mer om Exportkreditnämndens erbjudande här

Industrifonden investerar i tillväxtföretag inom sektorerna technology och life science med global skalbarhet och potential att leda förnyelse både i och utanför Sverige. Framförallt investerar de i exceptionella team. Framstående team har stora visioner och ett strategiskt synsätt, men har samtidigt en oerhörd förmåga att leverera i det dagliga arbetet.

Läs mer om Industrifondens erbjudanden här

Jordbruksverket arbetar för ett livskraftigt jordbruk som grunden för en levande och attraktiv landsbygd.

Läs mer om Jordbruksverkets erbjudanden här

Länsstyrelserna är 21 myndigheter som samverkar. Det finns en länsstyrelse i varje län, och beroende på var företaget har sin verksamhet i är det viktigt att välja länsstyrelsen i sitt län för att se vad som finns tillgägigt.

Här under ligger även regionerna för varje län som regeringen har beslutat i början på 2017, som erbjuder företagsstöd.

Läs mer om Länsstyrelsernas erbjudande här

Svensk Exportkredit (SEK) bidrar till de globala hållbarhetsmålen genom hantering av hållbarhetsrisker i verksamheten och genom att erbjuda finansiering till svenskt miljökunnande i världen.

Svenska staten har gett SEK i uppdrag att erbjuda svenska exportföretag långsiktiga finansiella lösningar. SEK fokuserar enbart på utlåning till svensk exportindustri.

Läs mer om SEKs erbjudanden här

Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Tillväxtverket har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt genomföra strukturfondsprogram.

Tillväxtverket stärker Sverige genom att stärka företagens konkurrenskraft. Tillväxtverket gör det genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Läs mer om Tillväxverkets erbjudanden här


Saminvest investerar indirekt i företag genom att tillsammans med privat kapital investera i privat förvaltade riskkapitalfonder, där det finns ett behov av marknadskompletterande investeringar. 

Läs mer om Saminvests erbjudanden härSwedfunds verksamhet ska bidra till målet för Sveriges politik för global utveckling (PGU). I samarbete med strategiska partners ska vi medverka till ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara investeringar som skapar bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Läs mer om Swedfunds erbjudanden här

Vinnovas vision är att Sverige ska vara ett globalt ledande forsknings- och innovationsland som det är attraktivt att investera och bedriva verksamhet i.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Deras uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Det gör de främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Vinnova satsar också långsiktigt på starka forsknings- och innovationsmiljöer.

Läs mer om Vinnovas erbjudanden här


Privata samarbetspartners inom offentlig finansiering

Ta hjälp för att lyckas med ditt projekt och nå dina mål

Om ditt företag jobbar mot Afrika rekomenderar vi dig att besöka African Financing. African Financing jobbar för att lättare identifiera nationella och internationella fonder och erbjudanden för företag som jobbar på den afrikanska marknaden. 

Där kan du hitta globala fonder för ditt projekt inom Energi, Vatten och sanitet, Export, import och tjänster, Infrastruktur, Med Tech eller annan branch. 

Du söker enkelt själv på sidan och beställer de rapporter du tycker är relevanta för ditt projekt. 

Om du vill kan African Financing göra söket för dig. Du fyller enkelt i formuläret här och därefter skickar de en förteckning över hur många relevanta fonder som hittades för ditt projekt. African Financing har möjlighet att guida dig igenom hela processen.

Läs mer om African Financings tjänster här

Om ditt företag önskar att få hjälp med att identifiera vad som finns tillgängligt för ditt företag eller projekt globalt så ta kontakt med Global Capital Guide.

Med Global Capital Guides hjälp slipper företaget att lägga ned tid på att leta efter relevanta finansieringsmöjliheter. Företaget kan erhålla en fullständig rapport över aktuella finansieringsmöjligheter. 

Global Capital Guide kan hjälpa dig från början till slut med konsulttjänster. Allt ifrån upprättande av affärsplan till ansökan. Viktigast för Global Capital Guide är din tid och fokus på din affär.

Global Capital Guide har gjort ca 60 leveranser för företag om vad som finns tillgängligt av offentligt kapital globalt specifikt till det enskilda företaget. Global Capital Guide kan utföra leveranser oavsett bransch och geografiskt fokus. Global Capital Guide arbetar alltid med en global ansats.

Läs mer om Global Capital Guides tjänster här

https://www.offentligfinansiering.se/