https://www.offentligfinansiering.se/

Almi Företagspartner AB

Almi kompletterar marknaden genom att erbjuda riskvilliga lån när ingen annan gör det. Almis roll att är ta lite större risk. Bärkraften i idén och företagets framtidspotential har större betydelse än de reala tillgångarna. Viktigt är också entreprenörens och företagets förmåga att utveckla och ta tillvara idén eller investeringen. För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med den privata marknaden tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta. Kreditgivning sker ofta i samverkan med andra kreditgivare. Bankerna är en viktig samarbetspartner.

Almis Företagslån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. Mikrolånet är för företag med mindre kapitalbehov, främst nya företag som har svårt att få kapitalbehovet täckt på annat håll. Almi erbjuder också finansiering för företag som har ett kapitalbehov i samband med en exportsatsning, samt särskilt anpassade finansieringsformer för utveckling av innovationsprojekt.

Om Almis ränta, roll och uppdrag

 • Almi ska inte konkurrera med bankerna. Almis roll och uppdrag utgår ifrån att det är marknadens aktörer som i första hand ska stå för kapitalförsörjningen till små och medelstora företag.
 • Almi är marknadskompletterande. Almi är ett alternativ först när bankerna bedömer att det finns stor risk i företagets investering och satsning, Almi erbjuder kapital när företaget och affärsidén har potential men där investeringen och satsningen samtidigt bedöms ha en hög risknivå. Almis ränta sätts individuellt utifrån den bedömda risken. Ju högre risk desto högre ränta - enligt samma princip som bankerna normalt tillämpar.
 • Almis roll och uppdrag är att stå för kaptialförsörjning till företag med tillväxtpotential och utvecklingsmöjligheter. När inte marknaden kan erbjuda detta är det Almis roll att vara ett alternativ.
 • Vilka finansieringsaktörer samarbetar Almi med? Almi kan bevilja lån utan att någon annan aktör, till exempel bank är med. Men det vanligaste är att det sker i samarbete med en bank. För varje krona som Almi lånar ut så lånar bankerna ut ytterligare två kronor. Almi samarbetar också med andra statliga aktörer som på olika sätt finansierar företag.
 • Almi ger "topplån". Almis lån är att jämföra med topplån. Almi tar den del av lånet där säkerheterna är svaga och risken för kreditgivaren är högre. En viktig skillnad är att Almi kan ge lån till företag utan att företagaren behöver pantsätta hus och hem.
 • Hur ser det ut i andra länder? Det finns lika många varianter på lösningar som det finns länder. Generellt kan man säga att ju mer inslag av subventionering det finns, desto högre blir kostnaden för skattebetalarna.
 • Almis lånefond ska vara intakt. Vilket innebär att Almi ska balansera ränteintäkterna så att de matchar de kreditförluster som uppstår. Det finns därmed en gräns för hur hög risknivån kan vara och det nnebär också att lånefonden ska generera en viss nivå på ränteintäkter.
 • Vad är räntnivån? Almis räntor ligger i dagsläget mellan 5 - 9 procent. Almis räntor följer marknadsräntornas utveckling både i upp- och nedgång. Genomsnittsräntan ligger på knappt 7 procent. För det populära Tillväxtlånet ligger genomsnittlig räntenivå på ungefär 5,5 procent, vilket möjliggörs av en garanti från Europeiska Investeringsfonden.
 • Är det svårt att få lån? När man ansöker om lån är det viktigt att kunna visa att den investering och satsning man vill göra kommer att bli framgångsrik. Det kan behövas en del fakta för att det ska tydliggöras. Ju bättre underlag som stärker detta, desto större blir möjligheterna att få lån - både hos banken och hos Almi.
 • Sverige ska inte gå miste om bärkraftiga, potentiella tillväxtföretag för att råder brist på finansiering. Här har Almi sin viktigaste uppgift. Särskilt stort är behovet av marknadskompletterande finansiering i tidiga och nya utvecklingsfaser hos företag. Det finns många exempel på framgångsrika företag där Almi var med i en tidig fas. Två högaktuella exempel är Klarna och Tobii Technologies.
 • Hur många företag är det fråga om? Under 2014 fick 4 000 företag lån på totalt 2,4 miljarder kr. Under första kvartalet 2015 ökade utlåningen med 27 procent jämfört med samma period föregående år. I Almis riskkapitalverksamhet, Almi Invest, finns 375 högintressanta tillväxtbolag. Dessutom tar 17 000 företag årligen del av Almis rådgivningstjänster.
https://www.offentligfinansiering.se/