https://www.offentligfinansiering.se/

Fondinvesteringar

Saminvest investerar tillsammans med andra investerare i privat förvaltade riskkapitalfonder, med juridisk hemvist i Sverige, vilka investerar i företag verksamma i branscher och faser där privat kapital inte finns i tillräcklig omfattning. Fonderna ska vara förvaltade av oberoende team bestående av personer som både har gedigen investeringserfarenhet och själva investerar egna medel i fonden.

Fondinvesteringarna syftar till att utveckla och förnya det svenska näringslivet. Genom investeringsverksamheten ska Saminvest medverka till att utveckla marknaden för riskkapital och dess ekosystem i hela landet, samt bidra till hållbar ekonomisk, social och miljömässig tillväxt samt ett jämställt näringsliv.
Saminvest är en långsiktig nyckelinvesterare. Engagemanget börjar tidigt i kapitalanskaffningsprocessen och fortsätter under fondens löptid genom bland annat deltagande i fondens rådgivningskommitté.
Saminvest utvärderar investeringsförslag på fyra områden: förvaltarteamet och medlemmarnas investeringsmeriter, fondens parametrar, marknadsmöjligheterna samt fondens strategi.

Investeringsprocess

 1. Affärsflöde: Saminvest mottar ett investeringsförslag. Se "Ansök om kapital" för mer information om hur du skickar in din ansökan.
 2. Första möte: Efter att Saminvest mottagit ett investeringsförslag genomförs ett telefonmöte för att diskutera förslaget. Därefter görs en första bedömning om er fond skulle kunna vara intressant att investera i. Flertalet investeringsförslag som inte uppfyller Saminvests kriterier gallras bort under detta steg.
 3. Andra möte: Om investeringsförslaget uppfyller Saminvests kriterier och bedöms vara intressant så kommer ni att bli inbjudna till att presentera det på Saminvests kontor. Flertalet investeringsförslag som inte uppfyller Saminvests kriterier gallras bort under detta steg.
 4. Tredje möte: Därefter besöker Saminvest er för att genomföra en djupare undersökning. Flertalet investeringsförslag som inte uppfyller Saminvests kriterier gallras bort under detta steg.
 5. Investeringsbeslut: Saminvests styrelse fattar ett beslut om Saminvest ska investera i fonden eller inte.
 6. Avtal: Inför ett investeringsåtagande tecknas ett investeringsavtal och eventuellt sidobrev. I avtalen ryms de villkor som förvaltarteamet och Saminvest kommer överens om.
 7. Förvaltning och uppföljning: Förvaltarteamet börjar investera och utveckla portföljbolagen. I mitten av fondens löptid ändras fondens fokus från investeringar till avyttringar. Saminvest följer fondens utveckling och deltar i fondens rådgivningskommitté samt årsstämmor.

Att ansöka om en fondinvestering

Nedan följer en beskrivning om hur en ansökan om en fondinvestering går till.

För att kunna behandla ansökan effektivt önskas en detaljerad presentation av investeringsförslaget alternativt ett utkast till en placeringspromemoria (PPM) som innehåller information om:

 • förvaltarteamets sammansättning och investeringsmeriter
 • fondens parametrar (inklusive planerad fondstorlek, struktur på förvaltningsbolaget och fonden, dess styrning och beslutsprocess, föreslagna villkor)
 • marknadsmöjligheterna (inklusive affärsflöde, konkurrens, syndikeringspartners), samt
 • strategi (inklusive fokusområden med avseende på geografi och branscher/områden, kapitalallokering, förväntad avkastning samt en plan för kapitalanskaffningen med en lista på andra investerare).

Klicka här för att komma till ansökan

https://www.offentligfinansiering.se/