https://www.offentligfinansiering.se/

För entreprenörer

Almi Invest söker drivna entreprenörer med affärsidéer som kan bygga framtidens tillväxtföretag. Bolaget ska vara nystartat eller inne i en tidig expansionsfas.

Affärsidén ska vara skalbar, innovativ och möta ett stort kundbehov regionalt som nationellt. Det är också en fördel om företagets innovation har en internationell tillväxtpotential och kan bli Sveriges lovande exportföretag.

Almi Invest har investerat cirka 1,8 Mdr i ca 600 tillväxtbolag i olika branscher. Tack vare denna erfarenhet vet vi vad som fordras för att lyckas utveckla och skapa tillväxt i bolag som befinner sig i tidig fas.

Investeringsfokus

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i tidiga tillväxtbolag.

Almi Invest team av kunniga Investment Managers har lång erfarenhet och är vana vid de svåra utmaningar som bolagsbyggande i tidiga faser innebär. Vi har ett brett investeringsfokus och investerar i olika branscher som t ex, ICT, Industri, Clean Tech och Life Science m fl. Vi går in som aktiva ägare, ofta via styrelserepresentation eller är rådgivande, och erbjuder ett nätverk som består av nationella och internationella partners samt följdinvesterare.

Almi Invest har några generella kriterier som ska uppfyllas inför ett investeringsbeslut:

  • Trovärdig entreprenör/team
  • Innovativ affärsidé
  • Tydligt kundbehov
  • Tillväxtpotential med tydlig målbild/värdetillväxt
  • Definierat kapitalbehov och potential att attrahera nya ägare
  • Nationell som internationell marknadspotential

Investeringsprocess

Inflöde affärsidéer

Vi har ett nationellt och regionalt nätverk där vi dagligen får in ett antal s.k. investeringspropåer från entreprenörer över hela landet. Vi samarbetar också med partners, t ex entreprenörsnätverk, inkubatorer, Connect samt andra investerare där vi aktivt söker upp intressanta bolag att investera i.

Kontakta våra Investment Managers i den region där ditt bolag har sin huvudsakliga verksamhet.

Analys

Inför ett investeringsbeslut gör vi en första bedömning av om ditt bolag skulle kunna vara intressant att investera i och befinner sig i rätt skede. En del bolag bedömer våra Investment Managers vara riktigt intressanta och genomför en djupare analys av flera aspekter såsom vision och värdeerbjudande, problem, lösning, affärsmodell, team, kundbehov, tillväxtstrategi, finansiell plan, kapitalbehov och marknadspotential samt exitmöjligheter. Här träffar vi ofta entreprenörsteamen flera gånger samt gör tester på startup teamet. Många investeringspropåer gallras bort i detta skede av investeringsprocessen och en del propåer tar aktuell Investment Manager vidare till en investeringskommitté för beslut.

Investeringsbeslut

Ett investeringsbeslut fattas i två steg. Investment Manager drar sitt investeringsförslag i teamet. Om teamet ställer sig bakom investeringsförslaget lägger Investment Manager fram förslaget till investeringskommittén. Det är investeringskommittén som sedan ger mandat att slutföra en investering i bolaget eller ej. Investeringskommittéerna träffas ungefär var sjätte vecka. Efter ett positivt investeringsbeslut fortlöper investeringsprocessen och det kan genomföras en djupare Due Diligence (DD). Även här kan investeringsprocessen avbrytas, om det skulle uppkomma skäl för det. 

Avtal

Inför en investering tecknas ett investeringsavtal och ett aktieägaravtal. I avtalen ryms de villkor som investerare och övriga ägare kommer överens om. I vissa fall används även ett Term Sheet, d.v.s. ett intentionsavtal, där de överenskomna huvudvillkoren i en investering listas, innan investeringsprocessen går vidare och vi genomför en analys och Due Diligence. 

Utveckling av bolaget

Almi Invest går in som aktiva ägare, genom styrelserepresentation eller adjungerande i styrelsen, i syfte att ge bästa möjliga värdetillväxt i ditt bolag. Efter i snitt ca 5-7 år så gör vi en exit ur bolaget tillsammans med övriga ägare vid t ex ett uppköp eller notering, eller t ex säljer vårt innehav till en av bolaget godkänd investerare.

Exit

Målet med vår investering är att vi en dag ska kunna sälja våra aktier med avkastning. Hur vi tar oss till en framgångsrik exit kommer vi överens om i aktieägaravtalet och i en gemensam ägaragenda tillsammans med övriga ägare. Exit kan ske genom försäljning till en finansiell aktör, industriell aktör eller genom en börsintroduktion, och utgör det sista steget i vår investeringsprocess. 

Återinvestering

När vi genomför en exit återinvesterar vi kapitalet i nya och befintliga bolag, och vi fungerar därmed som en s.k. evergreen-fond.

Läs mer om Almi Invest här

https://www.offentligfinansiering.se/