https://www.offentligfinansiering.se/

Investeringar i utlandet

Investeringsgarantin täcker risken för förlust på grund av politisk händelse i samband med investering eller investeringslån utomlands

Garantin kan användas av investerare eller av finansiär av investeringslån. Denna garanti skyddar mot händelser som inträffar från och med dagen då investeringen helt eller delvis fullgjorts eller utbetalning av lånet sker.

Med en EKN-garanti vet du att du får ersättning om du på grund av myndighetsingripande i investeringslandet inte kan förfoga över investeringen eller att betalning av investeringslånet uteblir.

Investeringar som kan garanteras

Du kan ansöka om garanti för investeringar och investeringslån som främjar svenskt intresse. Det ska vara sunda investeringar som bidrar till ekonomisk utveckling i investeringslandet. EKN erbjuder garanti för investeringar både inom varu- och tjänsteproduktion.

Exempel på investeringar är aktieförvärv genom kapitalinsats eller apportegendom, licenser eller franchising. EKN kan även garantera risken att du inte kan ta hem avkastningen.

Garantin skyddar mot risker för myndighetsingripande i investeringslandet som leder till att du inte kan förfoga över investeringen eller att betalning av investeringslånet uteblir.

Exempel på sådana risker är nationalisering, expropriering, brutna ingångna avtal, krig, naturkatastrof, transfereringshinder av valuta samt händelser i samband med ekonomiska omvälvningar.

Företag verksamma i Sverige kan ansöka om garanti för investering. Banker och andra finansieringsinstitut, i och utanför Sverige, som finansierar svensk investering kan ansöka om garanti för investeringslån.

Investeringsgarantin täcker risk i lån som inte är kopplad till avtal och leveranser. För lån kopplade till avtal och leverans kan EKN:s fordringsförlustgaranti för bank användas.

Garantin omfattar vanligtvis 90 procent av ditt investerade belopp eller fordran, det vill säga du har tio procent självrisk. Du kan också välja att ta en högre självrisk och därmed sänka din premie för garantin.

Självrisken behöver inte vara en definitiv förlust för dig vid en skada. Om EKN gör återvinningar fördelas dessa belopp proportionellt mellan dig och EKN.

Premien betalas årsvis i förskott och ligger normalt i intervallet 0,5-2 procent per år på investerat kapital eller utbetalt lånebelopp. Premie för avkastning betalas separat i de fall avkastningen ska garanteras.

Det kostar ingenting att ansöka om garanti och få en offert. Vår offert är giltig i sex månader. Därefter kan du mot en avgift förlänga offerten i tremånadersintervall. Förlängningsavgiften får du tillbaka om offerten leder till en garanti.

Premien betalas årsvis i förskott och ligger normalt i intervallet 0,5-2 procent per år på investerat kapital eller utbetalt lånebelopp. Premie för avkastning betalas separat i de fall avkastningen ska garanteras.

Det kostar ingenting att ansöka om garanti och få en offert. Vår offert är giltig i sex månader. Därefter kan du mot en avgift förlänga offerten i tremånadersintervall. Förlängningsavgiften får du tillbaka om offerten leder till en garanti.

Ersättning från EKN får man:

1. Vid transfereringshinder betalar EKN ersättning efter fyra månader från tidpunkt från förlust.

Om investeringen helt gått förlorad betalas ersättning ut utan tidsfrist. Om investeringen delvis gått förlorad ska värdet ha minskat under en period av minst sex månader. Vid krigshändelse eller naturkatastrof betalas ersättning utan tidsfrist.

2. Avseende investeringslån gäller följande. EKN betalar ersättning om betalning uteblivit under en sammanhängande period av fyra månader. Vid transfereringshinder gäller tidsfristen från deponeringsdatum.

Förutsättningar

EKN vill främja ansvarsfullt företagande. Därför är miljöhänsyn och socialt ansvar några av grundförutsättningarna i vår bedömning.

Investeringsvaluta

Investeringsvalutan bestämmer i vilken valuta EKN kommer att utfärda garantin. När din investeringsvaluta är svenska kronor, euro, US-dollar, schweiziska franc eller japanska yen utfärdar EKN garantin, ställer ut premien och betalar ut ersättning i denna valuta. För övriga kontraktsvalutor utfärdar EKN garantin, premiefakturan och gör skadeutbetalningen i svenska kronor.

Säkerhet för betalning

EKN har inga generella krav på att det måste finnas säkerheter för betalning av investeringslån. Men i vissa fall är det en förutsättning för att kunna ställa ut vår garanti för en affär.

Exempel på sådana säkerheter är betalningsgaranti och pant i utrustning.

Ansvarsfullt företagande i garantigivningen

EKN vill främja ansvarsfullt företagande. Vi bedömer risken för negativ miljöpåverkan inför beslut om garanti. Vi beaktar även sociala frågor och att korruption inte förekommer i affären. Några av frågorna i ansökningshandlingen handlar om detta.

EKN:s allmänna villkor

Garantin regleras av EKN:s allmänna villkor för investeringsgarantier (november 2005).

Gå igenom följande steg för att ansöka om investeringsgaranti:

1.  Ansök

Ansök i god tid innan du bundit dig för din investering. EKN gör en bedömning av risken. Om den är acceptabel lämnar vi en offert. Ansök här

2. Anmäl

Din anmälan om att du vill få garanti utfärdad omfattar värdet på din utförda investering. Du kan också välja att anmäla den förväntade avkastningen på investeringen.

1. Investeringens värde

När investeringen helt eller delvis har fullgjorts eller utbetalning av lån skett, anmäler du inom 30 dagar till EKN att du vill få garantin utfärdad.

2. Avkastning på investeringen

Detta anmäler du till EKN årligen, senast 30 dagar efter utgången av investeringsföretagets räkenskapsår. I anmälan gör du en bedömning av den förväntade avkastningen det närmaste året.

3. Betala premie

EKN skickar garantin och en premiefaktura till dig. Premien ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum.https://www.offentligfinansiering.se/