https://www.offentligfinansiering.se/

Lån till svenska exportörer

SEK erbjuder lån direkt till svenska exportföretag och deras dotterbolag runt om i världen.

En betydande del av SEKs utlåning är lån direkt till svenska exportföretag. Lån med längre löptider kan vara avgörande för att säkra företagets strategiska satsningar och kundkontrakt. SEK är starka inom detta område och kan ofta erbjuda längre löptider och högre flexibilitet än den traditionella kreditmarknaden. SEK är ett komplement till andra finansiärer och bidrar till att bredda företagets finansieringsbas.

Vad behövs från dig för att bli låntagare? 

SEK gör en fördjupad bedömning i vår kreditprövning. Bedömningen omfattar analys av kreditrisk, svenskt intresse, affärsetiska, sociala och miljömässiga risker. Vid höga hållbarhetsrisker görs en detaljerad granskning och krav ställs för att motverka negativ social- och miljöpåverkan. Den information SEK behöver under kreditprocessen är beroende av den enskilda affärens karaktär, men innefattar alltid följande: 

Finansiell information - De tre senaste årsredovisningarna, samt i förekommande fall aktuella kvartalsrapporter samt prognos. 

Hållbarhetsprövning - Efterlevnad av internationell standard avseende miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och antikorruption. 

Kundkännedom (KYC) - Kontroll av kundens identitet, ägarstruktur, transaktionens syfte och tillgångarnas ursprung

Läs mer om SEKs lån till svenska exportörer här

Här finns en film om SEKs erbjudanden

Ta kontakt med SEK här

https://www.offentligfinansiering.se/