https://www.offentligfinansiering.se/

Motgaranti

Banker och andra som är utställare av kontraktsgarantier kan dela risken med EKN med en motgaranti. EKN:s motgaranti täcker utställarens regressrisk på säljaren om förmånstagaren, vanligtvis köparen, begär utbetalning.

Denna garanti skyddar mot händelser som inträffar från och med dagen då kontraktsgarantin ställs.

Med en motgaranti får utställaren, vanligtvis en bank, ersättning från EKN om förmånstagaren kräver utbetalning av kontraktsgarantin. EKN tar ut en premie som ska spegla ett marknadspris för risk och kostnad i affären. Premien anges i procent av det garanterade beloppet.

Kontraktsgarantier som kan garanteras

Motgarantin kan omfatta olika typer av kontraktsgarantier, exempelvis förskotts- eller fullgörandegaranti. Det är vanligt att de är av typen on-demand, det vill säga förmånstagaren behöver inte ange anledning till krav på utbetalning.

Banken kan ansöka om motgaranti för olika typer av exportaffärer: varuexport och tjänsteexport. EKN kan även ställa ut motgarantier vid transaktioner mellan svenska bolag. Förutsättningen är att det är en affär som i förlängningen leder till svensk export. Det kan exempelvis gälla underleveranser där slutprodukten exporteras. EKN kan garantera både små och stora affärer med denna garanti.

I faktabladet finns beskrivning av garantin, förutsättningar och information om hur du ansöker.

Här finns en kort film om motgaranti.

1. Ansökan

Ansök i god tid innan kontraktsgarantin ställs, senast samma dag. Till din ansökan ska du bifoga ett tilläggsblad från exportör/underleverantör, där affären beskrivs. Det kostar ingenting att ansöka om en offert. Garantin söks på en blankett. Om kontraktsgarantin ställs samma dag du ansöker eller snart därefter, kan du be att få garantin utfärdad direkt.

Ansökningsblankett hittar du här

2. Offert

EKN bedömer risken och lämnar dig en offert. I offerten framgår premien, det vill säga vad garantin kostar. EKN bestämmer normalt premien utifrån bankens pris för den utställda kontraktsgaran­tin och ska spegla marknadspris.

Det är mycket viktigt att du redan innan din garanti ställs ut läser igenom EKN:s Allmänna villkor och eventuella tilläggsvillkor så att du vet vad som gäller för garantin.  

3. Begär garanti - Anmälan

När kontraktsgarantin ställts och du vill få garantin utfärdad, skickar du in en anmälan till EKN inom 30 dagar.

Anmälningsblankett hittar du här

4. Garanti

EKN utfärdar garantin och du betalar premien. När hela premien betalas i förskott utgår en rabatt på 10 procent. Om du väljer att betala premien löpande under garantins giltighet ansvarar du själv för att den erläggs i tid.

5. Krav på utbetalning

Du måste omgående informera EKN om du får kännedom om förhållanden som ökar risken för att kontraktsgarantin tas i anspråk. Om krav under kontraktsgarantin framställs, samt om utbetalning har skett, måste du omgående skriftligen informera EKN. Det behövs ingen blankett för att begära ersättning. EKN betalar ut ersättning inom 30 dagar från det att banken styrkt sin rätt till ersättning.

Allmänna villkor

https://www.offentligfinansiering.se/