https://www.offentligfinansiering.se/

Rörelsekreditgaranti

Med en rörelsekreditgaranti delar banken risken med EKN, när banken lämnar rörelsekrediter i form av lån, checkkredit, övertrasseringsrätt eller vid fakturabelåning. EKN garanterar 50 procent av det beviljade beloppet.

Kreditens löptid ska normalt inte uppgå till mer än 24 månader. För en checkkredit får löptiden vara högst 12 månader.

Rörelsekreditgarantin underlättar kapitalförsörjningen för små och medelstora företag med högst 250 anställda och högst 500 miljoner i omsättning - både för exporterande företag och företag som är underleverantörer till exporterande företag.

Krediter som kan garanteras

Behovet av kapital kan vara för kostnader som uppkommer redan innan en exportorder är tecknad eller efter avtal. Det ska vara skiljt från kredittagarens behov av mer långsiktigt risk- eller egenkapital för att exempelvis etablera sig som exportör.

Avser ansökan en checkkredit eller ett lån som inte avser finansiering i en specifik exportaffär ska en väsentlig del av kredittagarens omsättning utgöras av export av svenska varor eller tjänster.

Är låntagaren underleverantör ska en väsentlig del av det exporterande företagets omsättning utgöras av export av svenska varor och tjänster.

I faktabladet finns beskrivning av garantin, förutsättningar och information om hur du ansöker.

1. Ansök 

Skicka ansökan om rörelsekreditgaranti tillsammans med kredittagarens tilläggsblad till EKN senast den dag då kreditavtal ingåtts. Bifoga en egen riskbedömning av kredittagaren. EKN gör en bedömning av risken. Om den är acceptabel lämnar vi en offert. 

Ansökningsblankett

2. Anmäl 

Om du vill utnyttja offerten, anmäler du till EKN att du vill få garantin utfärdad. Din anmälan ska ha kommit till EKN senast tio dagar efter det att kreditavtal har ingåtts. 

3. Betala premie 

I garantin som EKN skickar dig finns information om hur och när premien ska betalas. Premien betalas normalt vid tidpunkten för förfall av ränta och avgifter i det garanterade kreditavtalet.

Allmänna villkor

https://www.offentligfinansiering.se/