https://www.offentligfinansiering.se/

Strategisk Projektutveckling

I många DAC-länder finns tydliga behov av investeringar, och ofta finns också finansiering som letar efter lämpliga projekt. Bristen på bankable feasibility studies (BFS) gör dock att utvecklingen hämmas. Vi ser att konsulter kan ha stor betydelse för att stötta utvecklingen mot en hållbar upphandling och hållbara projekt. Tar man hänsyn till miljömässiga och sociala hållbarhetsaspekter och livscykelkostnader redan i de förberedande faserna av projekten, ökar förutsättningarna för att investeringarna ska bli hållbara över tid.

2016 gav regeringen Swedfund uppdraget att finansiera projektförberedande och projektunderstödjande insatser i DAC-länder. Stödet riktas till den lokala projektägaren, men projekten ska drivas inom områden och sektorer som är relevanta för svenska exportföretag.

Inom detta uppdrag arbetar vi nära de andra medlemmarna i Team Sweden och vi får kontinuerligt in förslag på projekt som utvärderas. Swedfund välkomnar dock ytterligare information om, och förslag på, potentiella projekt.

Vid frågor och initial diskussioner, kontakta:
Håkan Dahlfors
Head of Swedfund Strategic Project Development
Hakan.dahlfors(at)Swedfund.se

Finansiering av projektunderstödjande och projektförberedande studier Swedfund har sedan 2016 möjlighet att finansiera projektunderstödjande och -förberedande insatser, t.ex. förstudier. Insatserna kan göras i drygt 100 utvecklingsländer (DAC-listan) där det finns behov av investeringar och ett intresse för svenska lösningar och teknik. Insatserna syftar till att hjälpa projektägare att utveckla projekt som kan leda till finansiering och implementering av hållbara lösningar. 

I vilka sammanhang kan Swedfund finansiera 

Projekt som kan vara aktuella ska uppfylla följande kriterier: 

• Landet där insatsen planeras ska finnas med på DAC-listan 

• Projektet har hög prioritet av projektägaren 

• Det finns ett verifierat intresse från svenska företag att medverka i en kommande upphandling av en lösning 

• Det finns en betydande potential för svensk export (Riktlinje: 100 MSEK) 

• Genomförbarheten av projektet bedöms vara god 

• Förstudien/insatsen bedöms ha en katalytisk effekt 

Finansieringen av projektunderstödjande och -förberedande studier begränsas inte till specifika sektorer, vi finansierar dock inte insatser som avser projekt i sektorer som omfattas av vår exclusion list.

Hur fungerar det? Ett typiskt projekt hanteras i följande steg:

Identifiering. Förslag på projekt kan komma från ett svenskt företag som identifierat ett möjligt projekt, eller från någon annan aktör. Vi jobbar också nära Business Sweden och deras arbete med s.k. High Potential Opportunities (HPO) för att hitta intressanta projekt.

Utvärdering. De projektförslag som bedöms relevanta utvärderas tillsammans med Business Sweden, UD och ambassaden i det aktuella landet. Även andra "Team Sweden"-aktörer (länk) kan medverka. Exportpotential, genomförbarhet och prioritering av (eller hos?) de svenska exporterande företagen är centrala aspekter.

Concept clearance. Utifrån en helhetsbild av projektet, potentialen, genomförbarheten och lämpligheten fattar Swedfund beslut om projektförslaget ska vidareutvecklas. 

Utveckla insatsen. Om rätt förutsättningar finns för en finansiering anlitar Swedfund en rådgivare som fördjupar dialogen med projektägaren och stöttar denna i ansökningsförfarandet. . Detta sker i regel i samverkan med ambassaden och Business Sweden. Rådgivaren definierar sedan tillsammans med projektägaren Terms of Reference (ToR) för insatsen/studien, dvs. vad studien ska omfatta. ToR ska även godkännas av Swedfund.

Upphandling av konsult. Utifrån ToR upphandlas en konsult för genomförandet av insatsen. Rådgivaren stöttar projektägaren i denna process. Huvudsakligen svenska konsulter ska användas.

Betalning. Konsulten levererar och fakturerar enligt avtal. Swedfund betalar alltid konsulten direkt, dvs. inga transaktioner sker till projektägaren. 

Projektunderlag 

• Kort bakgrund 

• Projektbeskrivning (Innehåll och syfte, aktörer) 

• Projektets faser och beräknad tidplan 

• Projektägarens prioritering av projektet (landet, regionen/staden, kunden) 

• Motivering: varför behövs statligt stöd/finansiering? 

• Uppskattad kostnad för förstudien 

Kriterier för utvärdering 

• Storlek av affär och/eller strategiskt värde 

• Svenskt innehåll i leveransen 

• Leverantörens prioritering av projektet 

• Projektägarens prioritering 

• Katalytisk effekt av insatsen 

• Genomförbarhet och lämplighet

https://www.offentligfinansiering.se/